Zpracování osobních údajů - Překladatelská agentura Langeo.cz

Zpracování osobních údajů

Nezávazná kalkulace

odpovíme obratem

Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů uživatele internetových stránek www.langeo.cz

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1  Toto prohlášení poskytuje informace o způsobu zpracování, uchování a nakládání s osobními údaji Uživatelů sdělených v rámci elektronické komunikace prostřednictvím internetových stránek www.Langeo.cz (dále jen „Doména“). Zejména se jedná o pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů a Obchodníků ze strany Poskytovatele služeb a poskytovatele Domény spol. Langeo s.r.o., se sídlem: Věstonická 433/3, Praha 5, IČO: 01656317 (dále jen „Poskytovatel“) a pravidla, za jakých Poskytovatel používá cookies.
 • 1.2  Zde uvedená pravidla ochrany osobních údajů jsou pro Poskytovatele závazná a jejich respektování je pravidelně kontrolováno vnitřním auditem Poskytovatele.
 • 1.3  Tyto Podmínky představují úplnou úpravu ochrany soukromí Uživatelů a Obchodníků na při užívání Domény a doplňují smluvní úpravu představovanou jednotlivými Zvláštními obchodními podmínkami.

2. Ochrana osobních údajů

 • 2.1  Poskytovatel je oprávněn od Uživatelů a Obchodníků (dále také „subjekt osobních údajů“) požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Poskytovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je Poskytovateli odmítne předat.
 • 2.2  Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru). Poskytovatel nezpracovává žádné Zvláštní údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.
 • 2.3  Tento článek se netýká Obchodníků – právnických osob.

2.4  Nakládání s osobními údaji Uživatele

 • 2.4.1  Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů:
 • zadané v rámci Objednávky za účelem vyřízení Objednávky, jejich předání Obchodníkovi za účelem uzavření Kupní smlouvy a za účelem registrace Uživatele;
 • zadané v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady
 • údaje, uvedené Uživatelem v rámci obchodních sdělení týkající se zboží a služeb poskytovaných poskytovatelem

2.5  Nakládání s osobními údaji Obchodníka

 • 2.5.1  Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Obchodníka – fyzické osoby v rozsahu, v jakém je Obchodník zadal při registraci nebo v obchodní komunikaci s poskytovatelem. Není-li stanoveno jinak, požaduje Poskytovatel k provedení registrace alespoň následující údaje Obchodníka: jméno a příjmení, případně i obchodní název, pokud jej Obchodník používá; místo podnikání; IČ; DIČ; e-mailovou adresu; telefonní číslo
 • 2.5.2  Osobní údaje Obchodníka jsou zpracovávány za účelem plnění povinností Poskytovatele, za účelem vedení databáze Obchodníků, a evidence plnění povinností Obchodníka dle příslušné právní úpravy či dle obchodních podmínek poskytovatele a souvisejících dokumentů. Obchodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na internetových stránkách Domény, pokud tyto údaje tvoří součást informací zveřejňovaných na internetových stránkách v rámci jednotlivých Nabídek nebo v rámci profilu Obchodníka.
 • 2.5.3  Poskytovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Obchodníka po dobu trvání smluvního vztahu s Obchodníkem založeného i objednávkou či nabídkou služeb nebo zboží, a po dobu trvání nesplněných závazků Obchodníka vůči Poskytovateli nebo Uživatelům.

2.6  Společná ustanovení ke zpracování osobních údajů

 • 2.6.1  Poskytovatel není správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Poskytovatel nemá zákonnou povinnost registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 • 2.6.2  Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).
 • 2.6.3  Uživatel je oprávněn kdykoli Poskytovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky, anebo Obchodník je oprávněn prostřednictvím e-mailu, zadaného při běžné obchodní komunikaci, požádat Poskytovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.
 • 2.6.4  V případě důvodného podezření na straně Uživatele nebo Obchodníka z toho, že Poskytovatel zpracovává jejich osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, jsou oprávněni Poskytovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.
 • 2.6.5  Poskytovatel předává třetím osobám osobní údaje Uživatelů pouze v rámci předávání Objednávky Uživatele Obchodníkovi. Ve vztahu k takto předaným osobním údajům Uživatelů je Obchodník správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. o ochraně osobních údajů. V ostatních případech není Obchodník oprávněn předávat osobní údaje Uživatelů třetím osobám, s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis.

3. Zasílání obchodních sdělení

 • 3.1  Poskytovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů a Obchodníků, získané v souvislosti s odesláním Nabídky Uživatelem, anebo v souvislosti s registrací Obchodníka a vedením jeho profilu. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Poskytovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel i Obchodník berou na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je Poskytovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, zejména je Poskytovatel oprávněn zasílat Uživatelů newslettery s nabídkou zboží vybraných Obchodníků.
 • 3.2  Nad rámec zasílání obchodních sdělení dle výše uvedeného odstavce berou Uživatelé na vědomí, že Obchodníci poskytující související služby se splněním objednávky uživatele jsou ve smyslu § 7 odst. 3 zák. o některých službách informační společnosti oprávněni Uživatelům po provedení nákupu zasílat dotazníky spokojenosti s provedeným nákupem, vygenerované pro Obchodníky Poskytovatelem. Odesílatelem těchto e-mailů je vždy Obchodník. Uživatelé souhlasí, aby jejich e-mailové adresy byly Obchodníky předány Poskytovateli, a to výhradně za účelem vygenerování e-mailu s dotazníkem spokojenosti. Poskytovatel nepředává e-mailové adresy, přijaté dle tohoto odstavce, třetím osobám, ani je není oprávněn použít k jinému účelu, než je vygenerování e-mailu s dotazníkem spokojenosti.
 • 3.3  Poskytovatel je povinen poskytnout Uživatelem i Obchodníkovi možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na internetové doméně nebo odeslání první Objednávky, a následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele i Obchodníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

4. IP adresy a cookies

 • 4.1  Poskytovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy Uživatelů, a to výhradně za účelem evidence přístupu ke stránkám Domény. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Poskytovatel opatření dle čl. 2.6.2. Na informace o užití IP adres Poskytovatelem se vztahují práva Uživatele dle čl. 2.6.3.
 • 4.2  Poskytovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Domény Uživatelům, přihlašování ke stránkám Domény, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními Uživatelem. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat snížení komfortu užívání stránek Domény.

5. Závěrečná ustanovení

 • 5.1  Každou změnu zde uvedených pravidel uveřejní poskytovatel na svých internetových stránkách snadno zjistitelným způsobem. Změnou pravidel nesmí dojít ke snížení úrovně ochrany osobních údajů. Každá změna je sama o sobě důvodem k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • 5.2  Toto znění pravidel ochrany osobních údajů je účinné od 1.5.2018.
 • 5.3  Tyto pravidla ochrany osobních údajů jsou Uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uživatelé i Obchodníci jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení pdf ze stránek Domény nebo pořízení printscreenů.