Chceme-li překládat nebo se z jakéhokoliv důvodu o překladatelství a tlumočnictví zajímáme, nemělo by nám ujít povědomí o některých překladatelských a tlumočnických institucích na našem území. U nás tyto instituce mají v drtivé většině sídlo v hlavním městě a za cíl si stanovily především sdružovat právnické a fyzické osoby zabývající se překladatelskými a tlumočnickými službami. Ze členství v takových institucích pak pramení určité výhody, ale také závazky, jak se dočtete níže. Nicméně působení v takových institucích je pro členy takového sdružení především výhodné.

Asociace českých překladatelských agentur (ACTA)

Webové stránky: acta-cz.org
Poplatek za členství: 5 000 Kč ročně
Adresa: Na Dolinách 153/22, Praha 4

Asociace českých překladatelských agentur dále jen ACTA je české sdružení právnických osob zabývajícím se překládáním a tlumočením. Byla založena v roce 2005 několika firmami působícími v oboru. Za cíl si klade rozvoj spolupráce a interakce mezi jejími členy, chránit a propagovat tyto subjekty či poskytovat drahocenné rady. Dále provádí průzkumy trhu, shromažďování a vyhodnocování obecných informací o tomto oboru do ucelených zdrojů za účelem naplnění cílů asociace, odkud lze její členové mohou taková data čerpat.

Jedním z dalších cílů je postupné vytváření platformy pro vyměňování zkušeností, zdokonalování a podporování technických i všeobecných znalostí jejích členů. Také eliminovat profesní nedbalosti a zavádění zásad etického profesionálního jednání. ACTA má však i jako národní organizace za cíl zastupovat ČR v nadřazené mezinárodní asociaci EUACT, což je Evropská unie asociací překladatelských společností (the European Union of Associations of Translation Companies), která pak sdružuje takové národní asociace v různých zemích jako je česká ACTA. Zde asociace podobného zaměření budují a rozvíjejí vztahy vzájemně mezi sebou nejen v rámci Evropy.

Mezi členy jsou překladatelské společnosti jako Skřivánek s. r. o., SPĚVÁČEK překladatelská agentura s.r.o. a další. Členové ACTA mají v rámci asociace pak více obchodních příležitostí pramenící ze zvýšeného kreditu u potenciálních zákazníků, již zmíněné spolupráce mezi sebou a přístup k datům. Členský příspěvek činí 5 000 Kč ročně. Více informací se dozvíte na oficiálních webových stránkách organizace.

Jednota tlumočníků a překladatelů (JTP)

Webové stránky: jtpunion.org
Poplatek za členství: 2 500 Kč ročně
Adresa: Senovážné náměstí 23, Praha 1

Jednota tlumočníků a překladatelů ve zkratce JTP je organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří se o tento obor zajímají. Byla založena již v roce 1990 a má sídlo v Praze. Toto sdružení si klade za cíl hájit profesní, pracovněprávní a sociální zájmy svých členů, napomáhat jim k dalšímu vzdělávání, propagovat je na trhu práce a informovat je o pracovních příležitostech. Příslušnost k profesní rodině pak znamená mít s kým konzultovat odborné problémy, vyměňovat si vzájemně zkušenosti, nabízet a získávat zakázky a o větší projekty se dělit s dalšími členy jednoty a také být zván a informován o nejrůznějších akcích tohoto oboru včetně těch mezinárodních.

Další nespornou výhodou je, že za členský poplatek 2 500 Kč ročně mají členové krom již zmíněných výhod také přístup do terminologické databáze jednoty či mohou využívat překladatelskou knihovnu sdružení obsahující kolem 4 tisíc slovníků, encyklopedií a příruček. Jedná se o největší překladatelskou a tlumočnickou organizaci u nás a je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT (Fédération Internationale des Traducteurs), která působí v 55 zemích a zastupuje přes 80 tisíc překladatelů po celém světě.

JTP také vydává vlastní odborný bulletin, respektive časopis s názvem ToP (tlumočení-překlad), který vychází v elektronické podobě jednou za čtvrtletí ke stažení na webových stránkách JTP. Pro členy jednoty je zdarma, jinak však jeho cena činí 200 Kč za „výtisk“. Časopis řeší zejména problematiku překladů a tlumočení, jak teoreticky, tak prakticky, přináší informace o budoucích kurzech, školeních, konferencích i kulturních programech a reportáže z těch minulých již uplynulých. Také nabízí přehled odborných publikací a recenzí z oboru, vycházejících slovnících a encyklopediích a dalších zajímavostech z oboru překladatelství a tlumočnictví.

Obec překladatelů (OP)

Webové stránky: obecprekladatelu.cz
Poplatek za členství: 1 000 Kč ročně
Adresa: Pod Nuselskými schody 3, Praha 2

Toto sdružení spojuje překladatele krásné literatury, kritiky i teoretiky a historiky zabývající se překladatelstvím. Obec překladatelů si stanovila hájit práva svých členů, prosazovat jejich profesní zájmy a dbát na prestiž a úroveň českých překladů cizojazyčné literatury. Členem obce se může stát každý občan České republiky, který publikoval alespoň 2 své překladové tituly nebo alespoň 10 časopiseckých překladů, případně soustavně publikuje v oblasti teorie, historie a kritiky překladů. K dnešní době má obec kolem 280 členů.

Obec překladatelů je dobrovolný spolek financující Státním fondem kultury ČR, hl. městem Prahou a dalšími subjekty spravující mimo jiné i vlastní databází osobností českého překladu od roku 1945, filtrovanou jak podle osobností, tak i přeložené literatury z různých jazykových oblastí.

Sdružení vzniklo v roce 1990 jako spolek, kterým je dodnes. Má sídlo v Praze a je členem Evropské rady asociací literárních překladatelů CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires), což je mezinárodní nezisková organizace založena v roce 1993 v Belgii sdružující překladatele na mezistátní úrovni k dnešnímu dni čítající 35 členů z 29 zemí, reprezentující přibližně 10 000 překladatelů. OP sleduje neustále českou překladatelskou scénu a literaturu vydávanou u nás a každým rokem uděluje Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku, ale také Anticenu Skřipec za překlad nejhorší ve sledovaném období. Ceny se udělují vždy k 30. září na svátek sv. Jeronýma, který je patronem překladatelů.

Komora soudních tlumočníků České republiky (KST ČR)

Webové stránky: kstcr.cz
Poplatek za členství: 2 000 Kč ročně
Adresa: Senovážné náměstí 23, Praha 1

Komora soudních tlumočníků České republiky je profesní instituce, která má za cíl sdružovat soudní tlumočníky a soudní překladatele zapsané na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, kteří jsou oprávněni vykonávat tuto činnost dle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Komora obhajuje prestiž tlumočnické profese a hájí profesní, pracovně právní a sociální zájmy svým členů a současně organizuje odborné konference, semináře, workshopy a spoustu dalších společenských akcí pro překladatele a tlumočníky nejen členské, ale i pro překladatele a tlumočníky obecně, a také právníky a justiční úředníky či studenty.

KST ČR se zaměřuje na aktivity spojené s celoživotním vzděláváním svých členů v tomto oboru a sama v pravidelných půlročních intervalech takové tlumočnické kurzy pořádá. Má však i přesah na půdu Právnické Fakulty Univerzity Karlovy, kde se podílí na přípravě studia. Zároveň pořádá i vlastní terminologické semináře pro různé jazyky a vydává vlastní bulletin Soudní tlumočník, který vychází zhruba dvakrát ročně. Jedná se tak o poměrně vzdělávací sdružení.

Kurzy však nemají hodnotu jen v samotném procesu vzdělávání, ale členové velmi přínosně hodnotí i navazování kontaktů mezi nimi samotnými, tedy lidmi s podobným odborným zaměřením. Komora je také v úzkém kontaktu s Krajskými soudy a spolupracuje i s odbory Ministerstva spravedlnosti ČR. Výhodou pro členy je také nahlížení do odborných glosářů či již existujících překladů zákonů, které jsou k dispozici online. Samotná KST ČR je jedním ze zakladatelů Evropské asociace právních tlumočníků a překladatelů EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) a již zmíněné federace FIT a své sídlo má také v Praze.