Není korektura jako korektura

Přiznáme to na rovinu. Jednotlivé typy korektur nám motají hlavu už delší dobu, proto jsme se rozhodli oslovit Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, aby nám pomohl dešifrovat jejich přesný význam a vztahy mezi nimi. Museli jsme se prokousat poměrně šroubovaným vysvětlením, ale snad jsme vše pochopili správně.

 • Pro zajímavost: podobná studie vyjde člověka asi na 800 Kč, takže pokud se i vy trápíte s nějakým jazykovým oříškem, směle do toho, oslovte profesionály!

Co nás vedlo k oslovení Ústavu pro jazyk český?

Pokud jste doposud nevěděli (stejně jako i my jsme si nebyli úplně jistí), jaký je rozdíl kupříkladu mezi jazykovou korekturou, pravopisnou korekturou a stylistickou korekturou, tento článek vám, jak věříme, udělá jasno.

Možná se ptáte, proč je toto téma natolik důležité? Z naší pozice potřebujeme jednoznačně vědět, co vlastně máme pro klienta udělat, když po nás chce korekturu. Máme opravit gramatiku, stylistiku, text lokalizovat? Provést redakční úpravy?


Videoblog: stručný přehled jednotlivých typů korektur


Jaké definice korektur nás zajímaly?

 • korektura textu
 • jazyková korektura textu
 • stylistická korektura textu
 • pravopisná korektura textu
 • gramatická korektura textu
 • copywriting
 • lokalizace

Korektura textu

Z našeho pohledu je míněna korekturou textu oprava veškerých pravopisných chyb a úprava hlavních stylistických přešlapů. O tyto úpravy textu většinou jde našemu klientovi především. Pokud klient hodlá dokument tisknout, nabídneme mu zvlášť předtiskovou korekturu.

Ústav pro jazyk český však jako korekturu vnímá veškeré úpravy textu a zahrnuje do korektury i opravy sazečských chyb (tedy v našem slovníku předtiskovou korekturu).

Předtisková korektura resp. oprava sazečských chyb

Sazečské chyby vznikají při přípravě textu k tisku. Často se jedná o vynechání písmen, slov, odstavců nebo chybně použitých fontů apod. Ač se to nezdá, sazečské chyby jsou poměrně časté a jsou způsobeny hlavně nepozorností grafika. Abychom byli upřímní, grafik je také člověk a nelze se divit, že udělá při sazbě hromady textu chybu.

To tedy znamená, že sice text již mohl být opravený korektorem, ale při grafických úpravách vznikly chyby další. K jejich odstranění slouží právě předtisková korektura.

Jak vnímá korekturu textu Ústav pro jazyk český

Nový akademický slovník cizích slov (2009) uvádí tři významy slova korektura:

 • Opravování, oprava sazečských chyb, oprava chyb v psaném textu vůbec (autorská, tiskárenská korektura)
 • Otisk sazby k opravě (sloupcová, stránková korektura)
 • Jakýkoliv opravný zásah, úprava (korektura plánu)

K úpravě textu (tedy k našemu dotazu, co je to korektura, pozn. LANGEO) se vztahuje 1. význam, u něhož je možné rozlišit dva významové odstíny, a to jednak „opravování, oprava sazečských chyb“, jednak „oprava chyb v psaném textu vůbec“.

Příručky věnované redakci textu (např. Pokorný, M. – Pokorná, D.: Redakční práce. Praha: Grada Publishing 2011) přitom jako korekturu označují srovnání zlomeného textu s rukopisem, což odpovídá prvnímu významovému odstínu. Druhému významovému odstínu spíše odpovídá pojem redakční úprava, který ovšem nezahrnuje pouze korektury.

V praxi se obvykle s pojmem korektura zachází široce jakožto s opravou chyb v psaném textu vůbec (v běžném užívání tedy výraz korektura odpovídá spíše redakční úpravě), čemuž nasvědčují i další uvedená spojení (tedy jednotlivé druhy korektur, které jsme si chtěli nechat vysvětlit, pozn. LANGEO).


Jazyková korektura

Domnívali jsme se, že jazyková korektura je vlastně synonymem korektury, ovšem tak to dle Ústavu pro jazyk český není. Jazyková korektura je pouze článkem celkové korektury. Neobsahuje např. typografické opravy (např. použití správných fontů). Typografické opravy jsou předmětem nejazykové korektury, která upravuje pouze formu textu, nikoliv faktický obsah.

Mnoho českých jazykových agentur nabízí svým klientům korektury, ovšem to, co opravdu nabízí, jsou jazykové korektury. Prohlédli jsme si nabídku mnoha z nich a tato malá, ovšem velmi podstatná chyba, se objevuje poměrně často.

Jak vnímá jazykovou korekturu Ústav pro jazyk český?

Adjektiva uvedená před výrazem korektura značí, o jaký typ korektury se jedná. Jazyková korektura označuje korekturu jazyka v širokém slova smyslu, tedy korekturu vyjadřovacích a sdělovacích (znakových) prostředků.


Stylistická korektura

Stylistická korektura opravuje:

 • nadměrné opakování slov a výrazů v textu
 • dlouhá souvětí
 • chyby ve slovosledu
 • problémy s nevhodně použitými slovy ve větách
 • nesprávné používání frází a klišé
 • krkolomnost vět a souvětí

Jedná se vlastně o stylistickou úpravu textu takovým způsobem, aby byl text čtivý. Takového výsledku je možné dosáhnout optimální stavbou vět a používání vhodných slov na těch správných místech.

Jak vnímá stylistickou korekturu Ústav pro jazyk český?

Stylistická korektura se věnuje problémům v oblasti stylu textu, tedy v oblasti způsobu výběru a využití jazykových prostředků, soustředí se na přiměřenost těchto jazykových prostředků jejich funkci v textu.


Pravopisná korektura

Pravopisná korektura se zabývá opravou pravopisných chyb. Bývá často zaměňována s korekturou gramatickou, ale o tom až dále.

Nejčastější pravopisné chyby:

 • psaní I a Y
 • psaní Ě
 • předložky a předpony S a Z
 • psaní slov přejatých
 • psaní velkých písmen
 • psaní spřežek
 • psaní spojovníků (čárek)
 • psaní členících znamének

Jak vnímá pravopisnou korekturu Ústav pro jazyk český?

Pravopisná korektura se zaměřuje na chyby v pravopisu, tedy na odchylky od pravidel grafického záznamu jazykových projevů.


Gramatická korektura

Gramatikou je vlastně míněn pojem mluvnice. Jedná se o soubor spontánních pravidel, která byla v daném jazyce vytvořena za celou dobu jeho historie. Gramatika bývá velmi často zaměňovaná s pravopisem. Není to však jedno a to samé.

Nejčastější gramatické chyby:

 • špatné skládání slov do vět
 • nesprávné tvarosloví
 • chybné používání pádů, časování a skloňování

Jak vnímá gramatickou korekturu Ústav pro jazyk český?

A konečně gramatická korektura řeší chyby v gramatice, tedy stavbě jazyka, která zahrnuje především větnou stavbu a tvarosloví.


Vztahy mezi typy korektur

Vysvětlení dle Ústavu pro jazyk český

Vztahy mezi uvedenými pojmy lze vyjádřit hierarchicky. Jako pojem nadřazený funguje korektura, která zahrnuje všechny ostatní níže uvedené typy korektur. Korektuře je podřazený také výraz jazyková korektura (vedle jazykové korektury existuje také „nejazyková“ korektura, především typografická korektura), který je však zároveň nadřazený pojem, pod nějž spadá stylistická, pravopisná a gramatická korektura. Tyto tři uvedené typy korektury jsou pak pojmy podřazené.


Copywriting

Copywriting bývá často zaměňovaný s korekturou, ale jsou to dva zcela odlišné pojmy. Zatímco korektury se věnují opravám v již vytvořeném textu, copywriting zahrnuje psaní nových prodejních textů (reklamních a marketingových). Zatímco korektury provádí korektor, copywriting je prováděn copywriterem (textařem). Podstatou copywritingu je prodat určitý výrobek nebo službu.

Jak vnímá copywriting Ústav pro jazyk český?

Výraz copywriting slovníky nezachycují, jeho význam však lze odvodit z příbuzného slova copywriter, podle Nového akademického slovníku cizích slov „reklamní textař“. Copywriting je činnost, které se copywriteři věnují, jde tedy o tvorbu reklamních textů.


Lokalizace

Korektura textu bývá často zaměňovaná také s lokalizací. V případě lokalizace se však nejedná o gramatické, stylistické nebo pravopisné úpravy textu, ale o jeho přizpůsobení dané lokalitě.

Co je podstatou lokalizace?

 • přizpůsobení místním zvyklostem
 • přizpůsobení místním právním normám
 • přizpůsobení místním kulturním zvyklostem

Lokalizují se zpravidla:

 • software
 • internetové stránky
 • aplikace
 • dokumentace ke strojům apod.

Jedná se o náročnou práci, jejíž hodinová sazba je zpravidla vyšší než u běžné korektury.

Jak vnímá lokalizaci Ústav pro jazyk český?

Poslední uvedený výraz lokalizace zachycují slovníky ve dvou významech, které s redakcí textu bezprostředně nesouvisejí. Do oblasti redakce textu se však zřejmě přenáší odborný pojem z oblasti výpočetní techniky: lokalizace programu, který znamená „přizpůsobování, přizpůsobení softwaru národnímu prostředí“. V prostředí redakce textu by tak šlo o přizpůsobení textu (při překladu) národnímu prostředí.

Výrazy korektura, copywriting a lokalizace se mohou užívat ve stejné oblasti – tvorba a redakční zpracování textu, jsou na sobě ovšem nezávislé a jednotlivé činnosti lze provádět samostatně. Jinými slovy jde o jednotlivé složky komplexního procesu.